چاپ دهم کتاب راز اعداد اثر خانم دکتر توفیقی به زودی وارد بازار کتاب می شود.

هنگامی که به بسیاری از رفتارهای دینی و فرهنگی خود نگاه می کنیم متوجه نقش پررنگ اعداد در آنها می شویم ، نقشی که در قرن حاضر و در دنیای پیشرفته نیز رنگ نباخه اس . بسیاری از ما ۷ را عددی بسیار مقدس می دانیم و از نحوست ۱۳ هراسانیم . اما شاید دوست داشته باشیم بدانیم که آیا این اعداد در فرهنگ های دور و نزدیک نیز همین ویژگی ها را دارند . کتاب راز اعداد اثر مستشرق شهیر آلمانی ، آنه ماری شیمل به آشنایی ما با نقش برجسته ی اعداد در فرهنگ ها و ادیان کمک می کند . خواننده این اثر اطلاعات ارزشمندی را درباره ی تلقی ملت های گوناگون به دست می آورد.

فهرست مطالب کتاب:
اعداد و نظام های عددی
میراث فیثاغورسیان
غنوض و قبالا
عرفان اسلامی
نماد گرایی عددی قرون وسطایی و باروک
خرافات
بازی های عددی و مربع های وفقی
عدد ذات ازلی
قطبیت و تقسیم
ترکیب فراگیر
عدد نظم مادی
عدد زندگی و عشق
عدد تام جهان آفرینش
ستون های حکمت
عدد سعد
مضاعف عدد مقدس ۳
کمال و تمامیت
عدد صامت
دایره ی بسته
سعد یا نحس
عدد یاوران
عدد قمری کوچک
نماد کمال
عدد فتح
دو برابر ۹
عدد چرخه ی متونیک
حد شمارش در قدیم
کمال
حروف الفبای عبری
بیست و چهار تا سی و نه
آمادگی و کمال
چهل و دو تا شصت و شش
هفتاد و هفتاد و دو
هشتاد و چهار تا ده هزار

لازم به ذکر است در چاپ جدید، طرح جلد کتاب از طرح جلد اصلی کتاب الهام گرفته شده است