کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام/ کتاب شایسته تقدیر در بیست و ششمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران/ ۱۳۸۸

تنزیه ‌و تشبیه‌ در‌مکتب‌ ودانته و مکتب ابن‌عربی/ کتاب شایسته تقدیر در بیست و نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران/ زمستان ۱۳۹۰

گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان/ کتاب شایسته تقدیر در بیست و نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران/ زمستان ۱۳۹۰

تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی/ کتاب شایسته تقدیر در بیست و نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران/ زمستان ۱۳۹۰

اخباری‌گری/ کتاب شایسته تقدیر در سی‌امین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران/ زمستان ۱۳۹۱

کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران

شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام/ کتاب برگزیده چهارمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران

تاریخ و عقاید ماتریدیه/ کتاب برگزیده چهارمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ زمستان ۱۳۸۶

هستی شناسی عرفانی/ کتاب برگزیده چهارمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ زمستان ۱۳۸۶

امامان شیعه و وحدت اسلامی/ کتاب تقدیری و برگزیده ششمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ ابستان ۱۳۸۷

شمنیسم/ کتاب تقدیری و برگزیده ششمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ تابستان ۱۳۸۷

ادبیات قرآن/ کتاب تقدیری و برگزیده هفتمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ پاییز ۱۳۸۷

بازتابهای کلام اسلامی در فلسفه یهودی/ کتاب تقدیری و برگزیده هفتمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ پاییز ۱۳۸۷

از شک تا یقین/ کتاب تقدیری و برگزیده هشتمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ زمستان  ۱۳۸۷

زمان و سرمدیت/ کتاب تقدیری و برگزیده نهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ بهار ۱۳۸۸

مفهوم عرفان/ کتاب شایسته تقدیر نهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ بهار ۱۳۸۸

دین و اخلاق در نگاه هانس کونگ/ کتاب تقدیری و برگزیده دوازهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ زمستان ۱۳۸۸

گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان/ کتاب  برگزیده سیزدهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ بهار ۱۳۸۹

تنزیه ‌وتشبیه‌ در‌مکتب‌ ودانته و مکتب ابن‌عربی/ کتاب  برگزیده چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ تابستان ۱۳۸۹

ابوحیان توحیدی و تفکر عقلی و انسانی/ کتاب  برگزیده شانزدهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ پاییز ۱۳۸۹

اخباری‌گری/ کتاب شایسته تقدیر در نوزدهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ پاییز ۱۳۹۰

حقیقت محمدیه و عیسی مسیح/ کتاب شایسته تقدیر در بیستمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ زمستان ۱۳۹۰

شهر خدا/ کتاب  برگزیده بیست و سومین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ زمستان ۱۳۹۱

مشرق در دو افق/ کتاب  شایسته تقدیر در  بیست و ششمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران/ پاییز ۱۳۹۲

معجم الاحادیث معتبره  دوره (۸جلدی)/ اثر برگزیده بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی/ پاییز ۱۳۹۲

کتاب سال حوزه

از شک تا یقین/ اثر برگزیده کتاب سال حوزه

جشنواره کتاب سال دانشجویی

صفاخانه اصفهان در گفتگوی اسلام و مسیحیت/ برگزیده کتاب سال دانشجو/ ۱۳۹۳

خاندان پیامبران در کتاب مقدس و قرآن/ شایسته تقدیر بیست و سومین دوره کتاب سال دانشجویی/ ۱۳۹۵

خاندان پیامبران در کتاب مقدس و قرآن/ شایسته تقدیر بیست و سومین دوره کتاب سال دانشجویی/ ۱۳۹۵

موعود باوری و نودینی/ کتاب شایسته تقدیر بیست و چهارمین دوره کتاب سال دانشجویی/ ۱۳۹۶

اسلام نص‌گرا/ برگزیده بیست و پنجمین جشنواره کتاب سال دانشجویی ۱۳۹۷

کنگره دین پژوهان کشور

شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام/ کتاب برگزیده هفتمین جشنواره دین پژوهان کشور

اسماعیلیه (مجموعه مقالات)/ کتاب برتر کنگره دین پژوهان کشور

امامان شیعه و وحدت اسلامی/ کتاب برگزیده سال ۸۷ و ۸۶  به عنوان پژوهش دینی برگزیده حوزه دین از جشنواره دین پژوهان کشور/ ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷

جشنواره فارابی

تنزیه ‌وتشبیه‌ در‌مکتب‌ ودانته و مکتب ابن‌عربی/ کتاب برگزیده رتبه سوم بزرگسالان پنجمین جشنواره بین المللی فارابی/ سال ۱۳۹۰

شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام/ کتاب برگزیده چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی و کسب رتبه‌ سوم بخش بزرگسال ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی/ ۱۳۸۹

جشنواره علامه حلی

حوثیان یمن پیشینه و رویکردهای کلامی و سیاسی/ کتاب برگزیده رتبه سوم چهارمین دوره جشنواره علامه حلی(ره)/ پاییز ۱۳۹۶

بررسی تطبیقی قاعده حرمت( اعانه بر اثم )/ کتاب برگزیده رتبه سوم چهارمین دوره جشنواره علامه حلی(ره)/ پاییز ۱۳۹۶

جشنواره کتاب دین

تاریخ و عقاید ماتریدیه/ برگزیده جشنواره کتاب دین، سازمان تبلیغات اسلامی تهران/ سال ۱۳۸۷

تنزیه ‌وتشبیه‌ در‌مکتب‌ودانته و مکتب ابن‌عربی/ کتاب  برگزیده چهارمین جشنواره کتاب دین /تابستان ۱۳۹۰