چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲، انتشار کتاب الرسائل الکلامیه، با تحقیق و تعلیق هادی مکارم تربتی و محمدجعفر اسلامی توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

پنج شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۷، بازدید جناب آقای انصاری رییس اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب